Intranet      
VillageWaters – lösningar för behandling av avloppsvatten i glesbygden genom samarbete VillageWaters – lösningar för Målet med projektet VillageWaters är att söka och dela med sig erfarenheter av de bästa lösningarna för behandlingen av avfallsvatten i glesbygden, och på detta sätt minska de skadliga effekterna som avfallsvatten kan ha på miljön i hela Östersjöområdet. Avloppshjälp Animation intro Instruktioner för Avloppshjälp Utrustingdata VillageWaters – lösningar för behandling av avloppsvatten i glesbygden genom samarbete

Renare Vatten

i din by och runt
Pilotbyar
Under projektet VillageWaters testas avloppsreningslösningar i pilotbyar i 5 olika länder för att ta reda på det mest kostnadseffektiva sättet att behandla avloppsvatten i spridda bostadsområden.
Läs mer
Sjöar, älvar och Östersjön
Vattendragens kvalitet beror på vår avloppsvatten. Bättre avloppsreningssystem minskar utsläppen av kväve och fosfor till ytvatten och bidrar direkt till att hålla vattenkroppar eutrofiering i kontroll. Låt oss arbeta tillsammans för att få renare vatten i våra strömmar, floder och Östersjön.
Avloppshjälp
Avloppshjälp stöder invånare och byagemenskaper i glesbygden att välja den lämpligaste lösningen för behandling av avfallsvatten.
 
Läs mer

VillageWaters – lösningar för behandling av avloppsvatten i glesbygden genom samarbete

Målet med projektet VillageWaters är att söka och dela med sig erfarenheter av de bästa lösningarna för behandlingen av avfallsvatten i glesbygden, och på detta sätt minska de skadliga effekterna som avfallsvatten kan ha på miljön i hela Östersjöområdet.

Inom projektet utvecklas en digital tjänst som hjälper invånare och byagemenskaper i glesbygden att välja den lämpligaste lösningen för behandling av avfallsvatten. Tjänsten stödjer också arbetet som görs vid till exempel kommunens myndigheter och planeringsbyråer.

 

Tjänsten kommer att vara en lättanvänd webbapplikation, i vilken användaren kan ögna igenom olika lösningar på basis av egna kriterier, och bekanta sig med användarerfarenheter. I tjänsten beaktas bland annat lösningarnas anskaffnings- och driftkostnader, hur lätta de är att använda, och reningsresultatet både vad gäller näringsämnen och hygien. Webbtjänsten blir klar år 2019.

 

Innan webbtjänsten utvecklas gör man en omfattande kartläggning och utvärdering av de tjänster som finns på marknaden och av deras lämplighet under olika omständigheter. Varje land har en pilotby som samlar in praktiska erfarenheter. I Finland sker pilottestningen i Gennarby i Raseborg. 

 

VillageWaters är ett treårigt (2016–2019) projekt som delvis finansieras av EU:s program Interreg Baltic Sea Region 2014–2020. I projektet deltar 21 organisationer från sex olika länder i Östersjöområdet. Projektet koordineras av Naturresursinstitutet (LUKE). Andra finländska organisationer som deltar i projektet är Suomen ympäristöopisto SYKLI, Västra Nylands vatten och miljö rf och Novago Företagsutveckling Ab.

 

Det går att följa med projektets framsteg och resultat också på Facebook (mestadels på finska):  och YouTube

 

Projektet forskar och erbjuder insikter till:

   

Glesbygdernas hushåll och byagemenskaper
Projektet VillageWaters hjälper hushåll att hitta kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar och att långsiktig spara på kostnaderna.

     

De lokala myndigheterna 
Miljömyndigheterna i kommuner kan utnytja det redskapet som utvecklas inom projektet för att det ger hushåll råd i hur man hittar de bästa lösningarna för behandling av avloppsvatten.

       

Små och medelstora företag 
Inom projektet ökar man kompetensen hos de företag som erbjuder lösningar för avloppsvatten gällande vilka olika teknologiska lösningar som är lämp liga för olika objekt. Detta hjälper företagen att kontrollera de risker och kostnader som uppstår under användningen.

      

Forskare inom miljöbranschen
Inom projektet mäter man hurdana konsekvenser utsläppen har på grundvattnets kvalitet och utvärderar vilken effekt de har på övergödning av vattendrag och klimatförändringen.

     

Beslutsfattare
De som fattar beslut i miljöfrågor får stöd av arbetsredskapet som utvecklas inom projektet när det bli aktuellt att besluta om hur Europeiska Unionens ramdirektiv om avfall och vatten ska tillämpas.

 

VillageWaters Project
VillageWaters suggest most effective wastewater treatment solutions in scattered dwellings households, which use their own, independently operated water purification systems.

Helping Homeowners
Environmentally oriented families and homeowners, who live in scattered dwellings areas, where connecting to larger wastewater plants is not option because rural distances.

Project Outcome
Project compares the potentially best-fitting wastewater treatment systems, based on economic, social and environmental aspects and publishes data in Information Tool. 

Communication
SYKLI Environmental School of Finland
PL 72, 11101 Riihimäki, Finland
Jari Heiskanen (Chief Web Manager),
phone. +358 50 375 2657,

Web Design and CMS by

VillageWaters – lösningar för

VillageWaters – lösningar för

Inom projektet utvecklas en digital tjänst som hjälper invånare och byagemenskaper i glesbygden att välja den lämpligaste lösningen för behandling av avfallsvatten Tjänsten stödjer också arbetet som görs vid till exempel kommunens myndigheter och planeringsbyråer Målet med projektet VillageWaters är att söka och dela med sig erfarenheter av de bästa lösningarna för behandlingen av avfallsvatten i glesbygden, och på detta sätt minska de skadliga effekterna som avfallsvatten kan ha på miljön i hela Östersjöområdet.

VillageWaters – lösningar för behandling av avloppsvatten i glesbygden genom samarbete

www.villagewaters.eu © 2016-2019 VillageWaters Project »